TÜBİTAK Başkanlığı’na Atanan Prof. Dr. Hasan Mandal’ı Kutlarız

Sendikamızın örgütlü bulunduğu Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin Bakanlık Müşaviri oldu.

Fatih Üniversitesi kurucularından Prof .Dr. Mehmet Ergin’in oğlu olan Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin TÜBİTAK işyerine atandığı günden itibaren bilimsel araştırmalarla uğraşmak yerine bir kısım yöneticiler ile birlikte çalışanlarla ve çalışanların hangi sendikaya üye olduklarıyla ilgilenmiştir.

İşyerinde çalışma barışını bozan bu davranışları şahsım ve Türk-İş yöneticilerimiz aracılığıyla Sayın Bakan Faruk Özlü’ye de iletilmiştir.

Sayın Başkan, insanların demokratik haklarını kullanarak yaptıkları tercihlerini değiştirmek için harcadığı zamanı ve emeği keşke kurumun asıl görevi olan bilimsel araştırmaya harcasaydı.

Kurum Başkanlığına atanan Prof. Dr. Hasan Mandal’ın TÜBİTAK’ı ve bu işlerle uğraşan bir kısım yöneticilerini asıl görev alanına çekeceğine olan inancımız sonsuzdur.

Yeni Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal’a görevinde başarılar dilerim.

Haydar ÖZDEMİROĞLU
Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Başkanı

METAL GREVLERİNİN ERTELENMESİNİ KINIYORUZ. TEZ-KOOP-İŞ, METAL İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİNİ SONUNA KADAR DESTEKLEMEKTE KARARLIDIR

Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası’nın Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)’na bağlı işyerlerinde aldığı grev kararının, “Millî Güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü” gerekçesiyle Bakanlar Kurulu tarafından 60 gün süreyle ertelenmesi, sendikal hak ve özgürlüklere yönelik açık bir saldırıdır ve hiçbir gerekçe ile kabul edilemez.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak metal işçilerinin ekmek ve onur mücadelesini sonuna kadar destekliyor, işçi sınıfının temel demokratik haklarından olan grev hakkına yapılan bu açık saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

TÜM İNSANLAR İÇİN BARIŞ, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK ÖZLEMİYLE YENİ YILINIZI KUTLUYORUZ

Ülkemiz, ekonomik ve toplumsal sorunların giderek arttığı, siyasal gerilimlerin ve kutuplaşmaların yeni boyutlar kazandığı bir süreçten geçiyor.

Demokratik siyasal hak ve özgürlüklerin sistematik biçimde daraltıldığı; dünün olağan tepki ve eleştirilerinin günümüzde yasaklandığı ya da suç sayılmaya başlandığı ülkemizde, demokrasinin ana bileşenlerinden birini oluşturan siyasal partilerin, sendikaların ve demokratik örgütlerin örgütlenme, söz ve eylem olanakları baskı altında tutulmaya çalışılmakta; iletişim, haber alma ve yayma özgürlüğü etkili soruşturma ve kovuşturmalarla engellenmeye, gazeteciler, aydınlar, demokratik toplumsal örgütler susturulmaya çalışılmaktadır. Hukuk sistemi bilinçli biçimde alt üst edilirken artık hukukun üstünlüğünden, yargı bağımsızlığından, hak arama özgürlüğünden söz edilemez duruma gelinmektedir. Ve Türkiye kabul edilmesi olanaksız bu görüntülerle, hızlı biçimde demokratikleşme süreçlerinden uzaklaşarak otoriter ülkelerin özgürlükleri karartan görüntülerine benzer biçimde kirlenmektedir.

Siyasal yaşamda görünen bu görüntü, ekonomik sorunlarla emeğin hak ve özgürlükleri konusunda da benzer özellikler taşımaktadır.

Siyasal iktidarın yansıtmaya çalıştığı olumlu görünüme rağmen Türkiye, gelir dağılımı bozukluklarının daha da kötüleştiği, iç ve dış borç yükünün ağırlaştığı, işsizliğin yaygınlaştığı, yoksulluğun kırları ve kentleri sardığı, dolaylı ve dolaysız vergi yükünün ücretliler ve geniş halk kesimleri üzerine tüm ağırlığı ile çöktüğü, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti kurallarının bozulduğu, şiddetin evde, sokakta, işyerinde ve tüm toplumsal kesimlerde arttığı, bunalımlı, gergin bir görüntü vermektedir.

- Yıllarca taşeronda kölelik koşullarında çalışan işçilerin istihdam beklentileri, hukuk kuralları çiğnenerek, iktidar dışındaki tüm siyasal örgütler ve sendikalara uygulanan bilinçli gizlilik ortamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile açık biçimde köreltilmiştir.

- İş Mahkemeleri Yasası’nda yapılan değişiklikle işten çıkarmalar konusunda zorunlu arabuluculuk sistemi getirilerek yalnızca çalışanların bireysel sözleşme özgürlüğünü sınırlandırılmamış aynı zamanda emeğin sendikalaşma hakkının önüne yeni engeller getirilmiştir.

- Milyonlarca işçiyi ve ailesini ilgilendiren asgari ücretteki artış oranı, yoksulluk sınırlarının da altında açlık sınırı düzeyinde belirlenmiştir.

İçinde bulunduğumuz dönem, tüm emekten ve demokrasiden yana kişi, kurum ve kuruluşlarla sendikaların sorumluluklarının arttığı bir dönemdir. Sendikalar emekçilerin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek üzere, ortak davranış ve dayanışma içine girerek demokrasinin, özgürlüklerin ve hakların güvenceleri ve gerçek savunucuları olduklarını göstermelidir. Bu yaklaşım sendikaların toplumsal ve tarihsel sorumluluğunun doğal ve beklenen sonucu olmalıdır.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu olarak tüm halkımızın ve üyelerimizin yeni yılını kutluyor; 2018 yılının tüm insanlığa barış, demokrasi ve mutluluk getirmesini diliyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu adına
Haydar Özdemiroğlu
Genel Başkan

TÜRK-İŞ: TAŞERON İŞÇİLERİNİN HAKLARI KONUSUNDA ELEŞTİRİLER DİKKATE ALINMADI

Türk-İş Başkanlar Kurulu 26 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da olağanüstü toplanarak 24 Aralık 2017 Tarihinde yayınlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeronda çalışan işçilere yönelik alınan kararları değerlendirdi. Başkanlar Kurulu toplantısından sonra basına ve kamuoyuna şu açıklama yapıldı:

1- “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 696 Karar Sayılı KHK içerisinde alt işveren işçisiyle ilgili düzenlemeler de yapılmıştır. Çalışma yaşamının yıllarca kanayan bir yarası olan kamuda taşeron uygulamasının sona erdirilmesi ve alt işveren işçisi olarak çalışanların kadroya (belirsiz süreli iş sözleşmesi) alınması konusunda yıllar sonra bir düzenleme yapılmış olması, kadroya girenler açısından olumlu karşılanmış, emeği ve katkısı olanlara teşekkür edilmiştir.

2- Ancak, yaklaşık bir milyon alt işveren işçisini doğrudan ilgilendiren bir konuda, sosyal taraflarla taslak paylaşılmadan, eleştirileri dikkate alınmadan, TBMM’de müzakere imkanı sağlanmadan, kamuoyunda geniş şekilde tartışılmadan, olağanüstü hal kapsamında düzenlemelerin yapılmış olması uygulamada birtakım sorunlara yol açacaktır.

3- Alt işveren işçilerinin tümünün, herhangi bir ayrıma tutulmadan kamuda kadroya geçirilmesi, başta ücret ve sosyal haklar olmak üzere çalışma şartlarının iyileştirilmesi, istihdam güvencesine kavuşturulmaları öncelikli talep olarak işçiler ve sendikaları tarafından ifade edilmiştir.

4- KHK ile yapılan düzenlemeyle alt işveren işçileri arasında ayırım yapılmıştır. KHK’nin 127. Maddesiyle yapılan düzenlemenin kapsamına 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri alınmış, ancak anılan kanun ile KHK’nın eki (I) sayılı listede yer almayan kamu idareleri kapsam dışında bırakılmıştır. Böylece KHK’yle yapılan düzenleme sonucu, bazı özel bütçeli kuruluşlar ile kamu iktisadi teşekküllerinde (KİT) çalışan taşeron şirketi işçileri kapsam dışında bırakılmış ve kadroya alınmamıştır. Bunun sonucu 58 KİT’te çalışan yaklaşık 50 bin işçi mağdur edilmiştir. Bunların da kapsama alınması hususunda olumlu haber beklenmektedir.

5- Yerel yönetimlerde çalıştırılan işçiler arasında da ayrım yapılmış, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde çalıştırılan işçiler kapsamda olurken, halen belediye şirketi bünyesinde istihdam edilen işçilerin belediyenin kendi kadrosuna geçişleri sözkonusu olmamaktadır.

6- Hukukumuzda sendikal örgütlenme “işkoluna göre sendikalaşma ilkesine” göre düzenlenmiş olmasına rağmen, KHK ile yapılan düzenlemede, aynı işyerinde farklı işkolunda kurulu sendikaların örgütlenmesine ve birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılmasına imkan verilmektedir. Bu düzenleme işyerlerinde kargaşaya ve çalışma barışının bozulmasına yol açacak niteliktedir. Bu endişenin giderilebilmesi için gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.

7- Türk-İş Başkanlar Kurulu, gelişmeleri yakından izleyecek ve gelişmelere göre, Konfederasyonun güçlenerek çalışmalarını sürdürmesi ve başta sendikal örgütlenme olmak üzere işçi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi konularında üzerine düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirecektir.

Üyelik

img

 

DERGİ İSTİYORUM

TEZ-KOOP-İŞ DERGİLERİ

 Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü olmalıdır. Yüklemek için tıklayınız.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img