TÜRK-İŞ: “GREV HAKKI ANAYASAL BİR HAKTIR”

Cumhurbaşkanının grev hakkı konusunda yaptığı açıklama üzerine Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, basına ve kamuoyuna bir açıklama yaparak; “Grev hakkı, işçilerin büyük mücadeleler sonunda elde ettiği bir haktır. Onayladığımız uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır” dedi. Atalay’ın basına yaptığı açıklaması aynen şöyledir:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, yabancı yatırımcılara hitap ettiği konuşmasında “Grev tehdidi olan yere biz OHAL’den istifade ederek anında müdahale ediyoruz” ifadesini kullanmıştır.

Grev hakkı, işçilerin büyük mücadeleler sonunda elde ettiği bir haktır. Onayladığımız uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır.

Anayasamızın da güvencesi altındadır. İşçiler, çalışma koşullarını, ekonomik ve sosyal durumlarını korumak ya da iyileştirmek isterler. Taleplerinin karşılanmaması durumunda, uyuşmazlığa düştükleri konuları kabul ettirmek için bir mücadele aracı olarak grev hakkını kullanırlar. Grev bizler için her zaman son çare olmuştur. Toplu iş sözleşmelerinin önemli bir bölümü her zaman taraflar arasında uzlaşma ile sonuçlanmaktadır.

Ülkemizde olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının temel nedeni bilinmektedir. 15 Temmuz’da yaşanan hain kalkışmanın etkilerinin ve terörün ortadan kaldırılması öncelikli amaçtır.

Çalışanların gelir ve iş güvencelerini korumak, geçim koşullarını iyileştirmek amacıyla uyguladıkları greve müdahale bazı kötü niyetli işverenleri cesaretlendirecek, işçi hak ve özgürlüklerine karşı olumsuz tutumlarını sürdürmeye neden olacaktır.

İşçi ve işverenin karşıt çıkarlarının dengeli ve adil biçimde düzenlenmesi öncelikli yaklaşım olmalıdır. Uluslararası rekabet gücü, emek maliyetini daha da düşürecek yaklaşımlarla sağlanamaz.”

TÜRK-İŞ: KIDEM TAZMİNATI HAKKI KORUNMALI, GÜÇLENDİRİLMELİ VE GELİŞTİRİLMELİDİR

Konfederasyonumuz Türk-İş son aylarda yoğun olarak gündeme getirilen kıdem tazminatı konusundaki görüşlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletti. Türk-İş tarafından iletilen değerlendirme yazısında kıdem tazminatı hakkının korunması vurgulanırken, somut öneriler de getirildi.

Türk-İş’in Bakanlığa gönderdiği ve ayrıca kamuoyuna sunduğu yazı aynen şöyledir:

“Üçlü Danışma Kurulu, Bakanlığınızın belirlediği “Kıdem Tazminatında Reform” gündemi ile 04.07.2017 tarihinde toplanmıştır. Bu toplantıda herhangi bir somut öneri yapılmadığı gibi işçi ve işveren tarafları da kaynağı belirsiz şekilde kamuoyunun gündeminde tutulan kıdem tazminatının fona bağlanması şeklinde özetlenebilecek tartışmalardan duyulan rahatsızlığı dile getirmişler, artık bu tartışmalara son verilerek gündemden çıkarılmasını talep etmişlerdir.

Konfederasyonumuz yıllardan bu yana ne zaman fon tartışması yaşansa; kıdem tazminatının münhasıran işveren tarafından ödenmesi gerekliliğini savunmuştur. Nitekim 1475 sayılı iş kanunumuzun kıdem tazminatını düzenleyen 14 üncü maddesinde yer alan kat’i emredici hükme göre de; kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta dahi ettiremez. Kıdem tazminatından sorumluluk tartışmasız bir şekilde işverene aittir. Kaldı ki işveren de zaten işyerinde çalışan işçileri için ayırması gereken kıdem tazminatı karşılığını fon gibi, kredi gibi, hatta kendi sermayesiymiş gibi sıfır maliyetli finansman kaynağı olarak kullanmaktadır.

TÜRK-İŞ olarak kıdem tazminatını her zaman “işçinin ödenmesi sonraya bırakılmış ücret parçası” olarak algıladık ve işçi için “kazanılmış bir hak” olarak gördük. Böyle görmeye de devam ediyoruz. İşçiler, iş sözleşmelerinin sona erdiği her durumda kıdem tazminatına hak kazanmalıdırlar.

Bakanlığınızdan açık talebimiz Kıdem Tazminatı Müessesinin mevcut haliyle devam etmesi ancak bu haktan yararlanamayan işçilerin yararlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır.

Bu hususta önerilerimiz şunlardır:

1- Kanun hâkimiyeti sağlanmalıdır. Kıdem tazminatının tüm işçiler için işlevsel ve alınabilir bir hak haline gelebilmesi için etkin bir denetleme mekanizması geliştirilmeli, caydırıcı bir idari para cezası sistemi kurgulanmalıdır. İşçi, kıdem tazminatını alamadığını Bakanlığa beyan ettiğinde; Bakanlık işçi beyanı sonrasında; işverenin, işçiye ödeme yapıp yapmadığını araştırmalı, banka kayıtları ile tazminat ödediğini ispat edemeyen her işveren için işçinin mağduriyeti ile orantılı bir idari para cezası vermelidir.

2- Vergi ve sigorta borcu olan işverenlerin kamu ihalelerine girmelerini engelleyen uygulamanın; kıdem tazminatını ödemeyen işverenler içinde getirilmesi gerekmektedir. Kamu ihalelerine giren işverenlerin işçilerin kıdem tazminatı ödemelerini yapmamaları halinde ödeme yapıncaya kadar yeni bir ihaleye girmesini ve borcu olan alt işverenlerle sözleşme yapmasını önleyecek düzenleme yapılmalıdır.

3- Kıdem tazminatı alacakları (rehinli alacaklarda dâhil olmak üzere) her türünden kamu veya özel diğer tüm alacakların önünde tutulmalıdır.

4- İflas eden veya ödeme aczi içinde bulunan işverenlerin yanında çalışan ve bu nedenle kıdem tazminatını alamayan işçilerin kıdem tazminatı alacaklarını, mevcut Ücret Garanti Fonundan almalarının yolu açılmalıdır. Konuya ilişkin bir başka çözüm önerisi ise işverenlerin kendi aralarında Sigortalar Birliği Sistemine benzer bir sistem kurmalarının teşvik edilmesidir. Böylelikle çeşitli sebeplerle ödeme güçlüğü çeken işverenlerin kendi kurdukları bu kaynaktan işçilerin haklarını ödemeleri mümkün olabilecektir.

5- Çeşitli sebeplerle bir yıldan az süreli çalıştırılan işçiler çalıştıkları süre ile orantılı olarak kıdem tazminatlarını alabilmelidir.

6- Kıdem tazminatında tavan uygulaması kaldırılmalıdır.

TÜRK-İŞ kıdem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri süregelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir.

Konfederasyonumuzun kıdem tazminatı reformundan anladığı, yapılacak reformun hakkın aşındırılmasını değil; korunmasını, güçlendirilmesini ve geliştirilmesini hedef almasıdır.

15-16 HAZİRAN 1970 GENEL İŞÇİ DİRENİŞİNİN 47. YILI

15-16 Haziran 1970’de İstanbul ve İzmit’te yüzbinlerce işçinin caddeleri ve alanları doldurarak sendikal hak ve özgürlüklerinin baskı altında tutulmak istenmesine gösterdikleri güçlü tepki, ülkemiz sosyal ve sendikal tarihine unutulmaz günler olarak geçti.

47 yıl önce gerçekleşen genel işçi direnişi, günümüzde sürdürülen sendikal, demokratik hak ve özgürlükler mücadelesine ışık tutmaktadır. 15-16 Hazirancıların haklarını korumak üzere gösterdikleri bilinçli ve örgütlü sınıfsal tepki, baskı ve dayatmalara karşı suskun ve tepkisiz kalmamak gerektiğini açık biçimde kanıtlamıştır.

Ülkemiz sosyal ve sendikal tarihinin en önemli olaylarından biri olan 15-16 Haziran 1970 direnişçilerinin açtığı yol, bugün ve gelecekte demokrasi, sendikal ve sosyal haklar mücadelemizi aydınlatmaya devam edecektir. Çünkü 15-16 Haziran demek, haksızlıklara karşı örgütlenmek demektir; sınıfsal ve sosyal tepki göstermek demektir ve direnmek demektir…

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

 

 

Şehitlerimize Allah’tan Rahmet, Yakınlarına Sabır ve Başsağlığı Diliyoruz

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 12 silah arkadaşını taşıyan helikopterin Şırnak'ın Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra düşmesi sonucu yaşamlarını yitirmeleri, tüm ülkemizi derin bir yasa boğmuştur.

Kazada yaşamlarını kaybeden tüm askerlerimize Allah’tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetlerine, şehit yakınlarına ve tüm ülkemize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img